Obaveštenje za javnost

Republika Srbija

MINISTARSTVO

ZEŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Beograd

 

 Na osnovu ćlana 14. stav 1. a u vezi sa članom 29. stav 1 i 3 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik R. Srbije broj 135/04, 36/09) daje sledeće

OBAVEŠTENJE

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Srpska fabrika stakla iz Paraćina, ul. 13. Oktobra 1-3, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Rekonstrukcija objekta peći P1 sa aneksom, izgradnja mostovskih i ramovskih konstrukcija i ukopanih rezervoara hidrantske vode na K.P broj 152, 163 i 164 K.O. Paraćin-grad, na teritoriji opštine Paraćin, zaveden pod brojem 001369782 2024 od 12.04.2024. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 424, kao i na službenom sajtu ( sajt je u prilogu u tekstu na latinici) i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.