Politika privatnosti

Svrha Politike zaštite podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravila) je upoznavanje Naručilaca, Korisnika i drugih lica (u daljem tekstu: Fizička lica) sa svrhom i pravnim osnovom obrade podataka o ličnosti od strane preduzeća STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik (u daljem tekstu: obrađivač ili društvo) te pravima Fizičkih lica na tom području.

Istovremeno, ova Politika dodatno objašnjava saglasnost za obradu podataka.

U Politici su, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni list RS, br. 86/2004 sa izm. i dop., u daljem tekstu: ZVOP-1) i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti od dana 25. 5. 2018, obuhvaćene sledeće informacije:

 • kontaktne informacije preduzeća i kontakt ovlašćenog lica za zaštitu podataka,
 • svrhe, osnovi i vrste obrade različitih vrsta podataka o ličnosti Fizičkih lica, uključujući profilisanje podataka o ličnosti Fizičkih lica,
 • prosleđivanje podataka trećim licima i u treće države,
 • vreme čuvanja pojedinačnih vrsta podataka o ličnosti,
 • prava Fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti,
 • pravo na podnošenje žalbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Odredbe koje se odnose na Fizička lica se, tamo gde je to primereno, koriste i za pitanja tajnosti i poverljivosti komunikacija korisnika, koji su pravna lica.

Ova pravila o privatnosti određuju kako STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

(u daljem tekstu: HRASTNIK1860) dobija, čuva i koristi vaše podatke o ličnosti. Datum stupanja ovih pravila privatnosti na snagu je 01. 08. 2023.

Ova pravila privatnosti važe za: (i) korišćenje naše veb strane www.hrastnik1860.com (u daljem tekstu: veb strana), (ii) prijavu na obaveštavanje o novostima i našoj ponudi usluga, (iii) obaveštavanje preko naših društvenih kanala i aplikacija, (iv) registraciju internet prodavnice i (v) vaše korišćenje bilo koje druge, sadašnje ili buduće, onlajn ili druge usluge (u daljem tekstu sve zajedno od (i) – (v): Usluge).

Ova pravila privatnosti važe za naše korisnike, to su fizička lica, koja koriste naše Usluge (u daljem tekstu: Korisnici), i za pravna lica, koja obavljaju privrednu delatnost (u daljem tekstu: Pravna lica).

Molimo vas, da detaljno pročitate naša pravila o privatnosti. Preporučujemo vam, da odštampate odnosno adekvatno sačuvate kopiju ovih pravila o privatnosti te svih budućih verzija, koje važe za vaše evidencije pristanaka, koje ste nam dali.

Joint agreement (pdf) >>

O nama

Rukovalac podataka o ličnosti, koji se obrađuju u skladu sa pravilima, je STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik.

Kako dobijamo, koristimo i drugačije obrađujemo vaše podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti dobijamo, kada nam ih prosleđujete, na primer, putem vašeg korišćenja naših Usluga, kada nas kontaktirate direktno elektronskom poštom, telefonom, u pisanom obliku ili preko društvenih medija, sa kojima nam prosleđujete podatke o ličnosti. Kada je to zakonom dozvoljeno, o vama možemo da dobijemo informacije i iz drugih izvora.

Koje vrste podataka o ličnosti prikupljamo ili dobijamo o vama?

Vrste informacija, koje prikupljamo o vama, mogu da uključuju informacije poput:

 • e-poštanske adrese,
 • imena i prezimena,
 • informacija o vašem računaru odn. mobilnom uređaju (npr. vaša IP adresa i vrsta pregledača, vrsta uređaja),
 • informacije o tome, kako koristite naše Usluge (npr. koje strane ste gledali, vreme kada ste ih gledali i na šta ste kliknuli)
 • Podaci prikupljeni preko onlajn obrazaca služe za pripremanje ponuda i nesmetanog poslovanja.

Kako koristimo vaše podatke o ličnosti (svrha obrade)

Za Korisnike

Vaše podatke o ličnosti možemo da upotrebimo za jednu ili više sledećih svrha:

 1. U vezi sa vašim korišćenjem usluga.
 2. Upravljanje i poboljšanje naših veb lokacija, što uključuje prilagođavanje korisničkog iskustva naše veb strane. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših korisnika i potencijalnih kupaca, te prilagođavamo naše veb strane, proizvode i usluge u odnosu na vaše potrebe i želje.
 3. Internetno bihevioralno oglašavanje (profilisanje). Na nekim mestima naših veb strana možemo da koristimo i/ili dozvolimo trećim licima (partnerima za oglašavanje) prikupljanje (sve preko internet alata za praćenje, kao što su kolačići i druge tehnologije praćenja i monitoringa) podataka o ličnosti, koji se odnose na vaše aktivnosti na tim lokacijama.
 4. Zaštita našeg poslovanja i naših poslovnih interesa, zaključno sa svrhom provere kreditnih i prethodnih iskustava, sprečavanja prevara i uterivanja dugova. To je potrebno za zaštitu naših zakonskih interesa sprečavanja kriminalnih radnji, kao što su prevare ili pranje novca, da bi se obezbedilo da se naša veb strana i usluge ne zloupotrebljavaju te da se zaštiti naše poslovanje. Takve provere izvodićemo samo, ako nam to dozvoljava zakonodavstvo.
 5. Komunikacija sa našim poslovnim savetnicima i pravnim zastupnicima. To je potrebno za naše zakonite interese dobijanja pravnog ili stručnog poslovnog saveta, a mi ćemo proslediti samo vaše podatke o ličnosti, ako je to potrebno, u najmanjem potrebnom obimu i anonimizovane, kada je to god moguće.
 6. Deljenje podataka o ličnosti sa trećim licima (u daljem tekstu: podobrađivači), koji su povezani sa nama u vezi sa našim obezbeđivanjem usluga, kao što su:
  • naši IT i infrastrukturni poslovni partneri,
  • kapitalsko povezana društva,
  • marketing partneri.

To će biti potrebno za naš zakoniti interes efikasnog vođenja i upravljanja našim poslovanjem, za usklađenost sa pravnim obavezama koje nas obavezuju, ili za sopstvenu svrhu direktnog marketinga. Kada delimo vaše podatke o ličnosti, to ćemo činiti dosledno na osnovu potrebe po upoznavanju, u skladu sa odgovarajućim ograničenjima poverljivosti, na anonimizovanoj bazi, koliko je god moguće, i samo toliko, koliko je nužno neophodno za bilo koju od tih namena.

 1. Sprovođenje naših zakonskih prava i pridržavanje zakona, propisa i drugih zakonskih zahteva. To je potrebno za naš zakoniti interes zaštite našeg poslovanja i sprovođenja naših ugovornih i drugih zakonskih prava te za obezbeđivanje fizičke, mrežne i informacione bezbednosti i celovitosti. To je dodatno potrebno za naš zakoniti interes, da obezbedimo siguran i beskompromisan IT sistem i mreže, uključujući bezbedno kopiranje i arhiviranje, sprečavanje zlonamerne programske opreme, virusa, grešaka ili drugih štetnih kodova te sprečavanje neovlašćenog pristupa našim sistemima i svih oblika napada ili oštećenja naših IT sistema i mreža.
 2. U vezi sa zahtevima za razotkrivanjem i u slučaju prodaje ili kupovine preduzeća i / ili sredstava, bilo stvarnih ili potencijalnih. To je potrebno za naše zakonite interese prodaje i / ili obezbeđivanja i podsticanja uspeha našeg poslovanja.
 3. Za statističke i istraživačke svrhe. Podatke ćemo anonimizovati i upotrebićemo ih za zakonite interese obrade podataka o ličnosti u istraživačke svrhe, zaključno sa marketinškim istraživanjima, boljim razumevanjem naših klijenata te prilagođavanjem naših proizvoda i usluga vašim potrebama.
 4. U marketinške svrhe i sa vašom saglasnošću za svrhe e-marketinga, da vas obaveštavamo o našim uslugama, novostima, organizaciji događaja, utvrđivanja zadovoljstva kupaca te da vam ponudimo naše usluge i druge oblike e-marketinga.

Preduzeće prima zahteve u vezi sa pravima Fizičkog lica na elektronskoj adresi gdpr@hrastnik1860.com ili poštanskoj adresi STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Fizičko lice može zahtev da preda i na prodajnom mestu preduzeća na adresi STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Datum stupanja na snagu takvog opoziva je 30 radnih dana od dana, kada smo primili vaš zahtev.

Za Pravna lica

Vaše podatke o ličnosti možemo da upotrebimo za jednu ili više sledećih svrha:

 1. U vezi sa vašim korišćenjem Usluga.
 2. Upravljanje i poboljšanje naših veb lokacija, što uključuje prilagođavanje korisničkog iskustva naše veb strane. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših korisnika i potencijalnih kupaca, te prilagođavamo naše veb strane, proizvode i usluge u odnosu na vaše potrebe i želje.
 3. Zaštita našeg poslovanja i naših poslovnih interesa, zaključno sa svrhom provere kreditnih i prethodnih iskustava, sprečavanja prevara i uterivanja dugova. To je potrebno za zaštitu naših zakonskih interesa sprečavanja kriminalnih radnji, kao što su prevare ili pranje novca, da bi se obezbedilo da se naša veb strana i usluge ne zloupotrebljavaju te da se zaštiti naše poslovanje. Takve provere izvodićemo samo, ako nam to dozvoljava zakonodavstvo.
 4. Komunikacija sa našim poslovnim savetnicima i pravnim zastupnicima. To je potrebno za naše zakonite interese dobijanja pravnog ili stručnog poslovnog saveta, a mi ćemo proslediti samo vaše podatke o ličnosti, ako je to potrebno, u najmanjem potrebnom obimu i anonimizovane, kada je to god moguće.
 5. Deljenje podataka o ličnosti sa trećim licima (u daljem tekstu: podobrađivači), koji su povezani sa nama u vezi sa našim obezbeđivanjem usluga, kao što su:
  • naši IT i infrastrukturni poslovni partneri,
  • kapitalsko povezana društva,
  • marketing partneri.

To će biti potrebno bilo za izvođenje ugovora, koji smo zaključili sa vama (ili sa pripremanje ponude), za naš zakoniti interes efikasnog vođenja i upravljanja našim poslovanjem, za usklađenost sa pravnim obavezama koje nas obavezuju, bilo za sopstvenu svrhu direktnog marketinga. Kada delimo vaše podatke o ličnosti, to ćemo činiti dosledno na osnovu potrebe po upoznavanju, u skladu sa odgovarajućim ograničenjima poverljivosti, na anonimizovanoj bazi, koliko je god moguće, i samo toliko, koliko je nužno neophodno za bilo koju od tih namena.

 1. Sprovođenje naših zakonskih prava i pridržavanje zakona, propisa i drugih zakonskih zahteva. To je potrebno za naš zakoniti interes zaštite našeg poslovanja i sprovođenja naših ugovornih i drugih zakonskih prava te za obezbeđivanje fizičke, mrežne i informacione bezbednosti i celovitosti. To je dodatno potrebno za naš zakoniti interes, da obezbedimo siguran i beskompromisan IT sistem i mreže, uključujući bezbedno kopiranje i arhiviranje, sprečavanje zlonamerne programske opreme, virusa, grešaka ili drugih štetnih kodova te sprečavanje neovlašćenog pristupa našim sistemima i svih oblika napada ili oštećenja naših IT sistema i mreža. Možda ćemo morati upotrebljavati i obrađivati vaše podatke o ličnosti, da bi bili u skladu sa pravnim obavezama koje moramo da ispoštujemo. Na primer, možemo da zahtevamo, da date vaše podatke o ličnosti u svrhu izvršavanja zakonske obaveze sprečavanja pranja novca ili da svoje podatke otkrijete sudu nakon prijema sudskog naloga. Vaši podaci o ličnosti su nam možda potrebni i za ispunjavanje važećih zakonskih obaveza, kao što su poresko zakonodavstvo i ostali obavezujući propisi.
 2. U vezi sa zahtevima za razotkrivanjem i u slučaju prodaje ili kupovine preduzeća i / ili sredstava, bilo stvarnih ili potencijalnih. To je potrebno za naše zakonite interese prodaje i / ili obezbeđivanja i podsticanja uspeha našeg poslovanja.
 3. Za statističke i istraživačke svrhe.Podatke ćemo anonimizovati i upotrebićemo ih za zakonite interese obrade podataka o ličnosti u istraživačke svrhe, zaključno sa marketinškim istraživanjima, boljim razumevanjem naših klijenata te prilagođavanjem naših proizvoda i usluga vašim potrebama.
 4. Identifikacija eventualnih krivičnih dela ili pretnji po javnu bezbednost nadležnom organu. To je potrebno za naš zakoniti interes podsticanja uspeha našeg poslovanja, sprečavanje kriminala, za sprovođenje zakonskih obaveza u opštem javnom interesu ili za zakonite interese vladinih organa i nadležnih organa, koji sprečavaju krivična dela.
 5. U vezi sa bilo kojim pravnim sporom ili postupkom. To je potrebno za naš zakoniti interes podsticanja i obezbeđivanja uspeha našem poslovanju, rešavanje sporova i davanje takvih razotkrivanja koje zahtevaju zakoni ili za koja smatramo da postupaju razumno, po zakonu.
 6. U marketinške svrhe i sa vašom saglasnošću za svrhe e-marketinga, da vas obaveštavamo o našim uslugama, novostima, organizaciji događaja, utvrđivanja zadovoljstva kupaca te da vam ponudimo naše usluge i druge oblike e-marketinga

Preduzeće prima zahteve u vezi sa pravima Fizičkog lica na elektronskoj adresi gdpr@hrastnik1860.com ili poštanskoj adresi STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Fizičko lice može zahtev da preda i na prodajnom mestu preduzeća na adresi STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Datum stupanja na snagu takvog opoziva je 30 radnih dana od dana, kada smo primili vaš zahtev.

Čuvanje podataka o ličnosti i period obrade

Vaše podatke o ličnosti HRASTNIK 1860 čuva na sopstvenim serverima, lociranim u Sloveniji, te serverima ponuđača usluga u oblaku, koji se nalaze u državama članicama EU i SAD. Povremeno može doći do obrade vaših podataka o ličnosti i van EU i SAD.

HRASTNIK 1860 će obrađivati vaše podatke o ličnosti u obimu, koji je relevantan i ograničen na ono šta je potrebno za svrhu u koju se obrađuju. Radi se, na primer, o pitanjima, da li je potrebno i dalje čuvati te podatke, da bismo mogli i dalje da ispunjavamo naše obaveze iz ugovora sa vama ili za naše zakonite interese; da li imamo neku zakonsku obavezu da nastavimo sa obradom vaših podataka, kao što su obaveze vođenja evidencije, koje određuje važeće poresko i računovodstveno zakonodavstvo; i da li imamo pravni osnov, da i dalje obrađujemo vaše podatke o ličnosti, kao što je vaš pristanak.

Ako želite više informacija o tome, gde i koliko dugo se čuvaju vaši podaci o ličnosti, te o vašem pravu na brisanje i prenosivost podataka o ličnosti, obratite nam se na gdpr@hrastnik1860.com ili poštom na adresu STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Fizičko lice može zahtev da preda i na prodajnom mestu preduzeća na adresi STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik.

Kako čuvamo vaše podatke o ličnosti

Usvojili smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za osiguranje vaših podataka o ličnosti i njihovu zaštitu od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ili obrade te protiv slučajnog gubljenja ili uništenja odnosno oštećenja vaših podataka o ličnosti. Te mere uključuju:

 • načelo najmanjeg obima podataka i obrade,
 • obuku naših zaposlenih o značaju poverljivosti te čuvanju privatnosti i bezbednosti vaših podataka,
 • obavezu donošenja odgovarajućih disciplinskih mera za sprovođenje odgovornosti zaposlenih u vezi sa privatnošću,
 • stalno i celovito ažuriranje i proveru naših politika i mera zaštite podataka o ličnosti,
 • brižan i odgovoran izbor naših podobrađivača,
 • upotrebu bezbednih servera za čuvanje vaših podataka o ličnosti,
 • imenovanje ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti,
 • zahtev za dokazivanje identiteta od svakog fizičkog lica, koje zahteva pristup do svojih podataka o ličnosti.

Želimo da vas upozorimo, da prenos informacija (uključujući podatke o ličnosti) preko interneta nije uvek sasvim bezbedan. Ako nam prosleđujete bilo kakve informacije preko interneta (elektronskom poštom, preko naše veb strane ili na bilo koji drugi način), to činite u potpunosti na sopstvenu odgovornost. Ne možemo biti odgovorni za bilo koje troškove, izdatke, gubitak dobiti, štetu na ugledu, odgovornosti ili bilo kakav drugi oblik gubitka ili štete, koju ste pretrpeli zbog vašeg prosleđivanja podataka preko interneta.

Pravilnik o kolačićima

Šta su kolačići i zašto su potrebni?

To su male tekstualne datoteke, koje većina veb lokacija sačuva na uređaje kojima korisnici pristupaju na internet, sa svrhom prepoznavanja pojedinačnih uređaja, koje su korisnici upotrebili prilikom pristupanja. Njihovo čuvanje je pod potpunim nadzorom pregledača, koji ima korisnik – on može čuvanje kolačića po želji da ograniči ili da onemogući. Kolačići nisu štetni i uvek su vremenski ograničeni.

Kolačići obično sadrže:

 • ime kolačića i servera, sa kojeg je bio poslat kolačić,
 • životni vek kolačića,
 • vrednost (jedinstveni broj).

Kolačići su od temeljnog značaja za obezbeđivanje internet usluga prilagođenih korisniku. Najčešće funkcije e-poslovanja ne bi bile moguće bez kolačića. Interakcija između internet korisnika i veb strane je pomoću kolačića brža i jednostavnija. Pomoću kolačića se na veb strani zapamte preferencije i iskustva fizičkog lica, čime se štedi vreme, a pregledanje veb strana je tako efikasnije i prijatnije.

Podešavanja za učitavanje kolačića

Neki kolačići se izbrišu odmah nakon zatvaranja pregledača. Ti kolačići se nazivaju sesijski ili privremeni kolačići, jer traju samo onoliko vremena, koliko traje pojedinačna sesija, te se po završetku sesije ne čuvaju više. Kolačići te vrste obično sadrže samo identifikacioni kod, koji može da prepozna samo ona veb strana, koja je kolačiće instalirala.

Drugi kolačići imaju određeni životni vek odnosno vreme valjanosti. Oni se koriste zato, da se može ustanoviti, da li ste se na određenu veb stranu već prijavili, ili pak čuvaju informaciju o nekim podešavanjima, na primer, o izboru jezika.

U sfsparacin koristimo 3 grupe kolačića.

Obavezni kolačići

Nužni kolačići, bez kojih veb lokacija ne može da radi. Ti podaci su anonimni – vaše podatke o ličnosti ne vidimo.

Taj vid kolačića je potreban našoj veb stranici za normalan rad, zato ga nije moguće onemogućiti.

Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju podatke, koje koristimo za bolje razumevanje vašeg načina korišćenja i pomažu nam u prilagođavanju naše veb lokacije i aplikacije radi poboljšanja vašeg korisničkog iskustva.

Marketinški kolačići

Kolačići, koji služe da poboljšaju iskustvo pri korišćenju svih naših proizvoda, za ciljno usmerene oglase i za optimizaciju sadržaja.

Uz vašu saglasnost, mi i naši partneri instaliramo kolačiće te u vašem uređaju pristupamo informacijama, koje nisu osetljive prirode, i koristimo ih za poboljšanje naših proizvoda te prilagođavanje oglasa i drugog sadržaja na toj veb lokaciji. Možete da prihvatite sve ili neke od tih funkcija. Svoju saglasnost možete u bilo kom trenutku da povučete ili da se protivite obradi podataka na osnovu zakonitog poslovnog interesa.

Onemogućavanje internet kolačića

Neke ili sve kolačiće, koje koristimo na našim veb lokacijama, možete da odbijete izmenom u podešavanjima pregledača, ali to može da smanji vaš kapacitet korišćenja naših veb strana i nekih ili svih funkcija.

Privremeno isključenje učitavanja / čuvanja internet kolačića možete postići korišćenjem »privatnog prozora« (Incognito/Privat) u svom pregledaču. Privatno pregledavanje vam, naime, omogućava da posećujete internet, a da internet pregledač pri tom ne sačuva nikakvu informaciju o stranama koje ste posetili.

Trajno isključenje internet kolačića (do sledeće posete odn. ponovnog uključenja kolačića) možete da kontrolišete i pratite u svom internet pregledaču. Za informacije o podešavanjima kolačića izaberite internet pregledač, koji koristite:

Želeli bismo da vas upozorimo, da trajnim isključenjem / brisanjem kolačića gubite mogućnost čuvanja vaših ličnih podešavanja, statusa prijave i još mnogo više, te da stranice neće raditi pravilno, odnosno, da ćete biti uskraćeni za dodatne mogućnosti. Veb lokacije će se malo sporije učitavati, jer će se slike i svi delovi sadržaja morati učitati iz početka.

Koje kolačiće koristi sfsparacin.com?

Obavezni kolačići

Ime Izdavač Svrha Trajanje
cookieyes_consent Cookie Yes Sačuvaj podešavanja kolačića 1 godinu
pll_language Polylang Za čuvanje podešavanja jezika neograničeno

Analitički kolačići

Ime Izdavač Svrha Trajanje
_ga Google Analytics Za čuvanje i brojanje pregleda stranice. 2 godine
_ga_* Google Analytics Za čuvanje i brojanje pregleda stranice. 13 meseci

 

Marketinški kolačići

/

 

Partneri

Više informacija o partneru i o tome, kako obrađuje podatke, možete pročitati u njihovoj politici privatnosti.

Google Analytics Products https://policies.google.com/privacy

 

Međunarodni prenosi podataka o ličnosti

Ako vaše podatke o ličnosti prenesemo van Evropskog ekonomskog prostora, to ćemo učiniti nakon brižnog pregleda odgovarajućih pravnih osnova i zaštitnih mera, kao što su: – politike zaštite podataka, poznate kao „Obavezujuća poslovna pravila” ili „BCR”-i, – standardne ugovorne klauzule, koje je usvojila Evropska komisija ili Poverenik za informacije od javnog značaja a Evropska komisija ih potvrdila u skladu sa odgovarajućim zakonom, – kodeks ili kodeksi ponašanja, koje pripremi udruženje ili drugi organ, koga odobri poverenik za informacije od javnog značaja, – odobreni mehanizmi sertifikacije (kao što je npr. Štit privatnosti EU-SAD), – ili kada to dozvoli Poverenik za informacije od javnog značaja ili ugovorne klauzule između upravljača ili obrađivača podataka te upravljača podataka, obrađivača ili primaoca podataka o ličnosti u trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji.

 

Prava fizičkog lica na koje se odnose podaci o ličnosti

Upozoravamo vas na prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, koja možete ostvariti tako, da pošaljete e-poruku na elektronsku adresu gdpr@hrastnik1860.com ili poštom na adresu STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Ona vam omogućavaju, da:

 • zahtevate pristup vašim podacima o ličnosti i informacijama u vezi sa našim korišćenjem i obradom vaših podataka o ličnosti,
 • zahtevate ispravku ili brisanje vaših podataka o ličnosti,
 • zahtevate, da ograničimo upotrebu vaših podataka o ličnosti,
 • zahtevate vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prosledili (obezbedićemo vam ih u strukturiranom i mašinsko čitljivom obliku, npr. u Excel tabeli), i imate pravo da te podatke o ličnosti prebacite drugom rukovaocu podataka o ličnosti,
 • prigovorite na obradu vaših podataka o ličnosti za određene svrhe (za više informacija pogledajte donji odeljak sa naslovom „Vaše pravo prigovora na obradu vaših podataka o ličnosti u određene svrhe”),
 • povučete pristanak za naše korišćenje vaših podataka o ličnosti, pri čemu se oslanjamo na vaš pristanak. Ako ga povučete, to neće uticati na zakonitost našeg korišćenja i obrade vaših podataka o ličnosti na osnovu vašeg pristanka pre dana vašeg povlačenja pristanka.

Imate i pravo da uložite žalbu nadzornom organu. U Republici Sloveniji to je Poverenik za informacije od javnog značaja, čiji podaci za kontakt su na raspolaganju ovde: Poverenik za informacije.

Za dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa vašim podacima o ličnosti, zaključno sa određenim ograničenjima, koja važe za neka od tih prava, pročitajte od 12. do 23. člana GDPR, koji je na raspolaganju ovde: UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA.

 

Vaše pravo prigovora na obradu vaših podataka o ličnosti za određene svrhe:

U vezi sa vašim podacima o ličnosti imate i sledeća prava, koja možete sprovesti na jednak način kao u prethodnom poglavlju:

 • možete da se usprotivite korišćenju ili obradi vaših podataka o ličnosti, kada ih koristimo ili obrađujemo zato, da bismo mogli da obavljamo zadatak u javnom interesu, ako obrađujemo vaše podatke o ličnosti za naše zakonite interese, zaključno sa „profilisanjem” (na primer, predviđanje vašeg ponašanja na osnovu podataka o ličnosti) na osnovu bilo koje od tih namena,
 • možete da prigovarate za obradu vaših podataka o ličnosti u svrhu direktnog marketinga (uključujući svaku automatizovanu ocenu, koju o vama izvedemo, ili bilo koju od vaših karakteristika, ako je povezana sa takvim direktnim marketingom).

Isto tako možete da sprovedete svoje pravo da se usprotivite korišćenju ili obradi vaših podataka o ličnosti za svrhu direktnog marketinga, tako da:

 • kliknete na vezu za odjavu, koja je na dnu svake naše marketinške e-poštanske poruke, i pratite uputstva koja se pojave u pregledaču nakon klika na tu vezu, ili
 • pošaljete e-poruku na elektronsku adresu gdpr@hrastnik1860.com ili poštom na adresu STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, u kojoj zahtevate, da prestanemo da vam šaljemo marketinške poruke. Pri tom morate navesti tip poruka, od kojih želite da se odjavite.

Svaki put, kada se usprotivite direktnom marketingu drugačijim metodom komunikacije nego kod marketinških poruka koje ste primili od nas, morate nam proslediti vaše ime i dovoljnu količinu podataka, da možemo da vas prepoznamo u vezi sa porukama, koje ste primili.

Naša upotreba automatizovanog određivanja, uključujući profilisanje

Na osnovu podataka o ličnosti, koje dobijamo od vas, u određenim slučajevima se izvodi automatizovano odlučivanje (uključujući profiliranje).

Promene naših pravila o privatnosti

S vremena na vreme možemo menjati naša pravila o privatnosti, o čemu ćemo vas obavestiti. Ako nastavljate da pristupate do naše veb strane na taj datum ili nakon tog datuma, saglasni ste, da vas obavezuje nova verzija naših pravila o privatnosti.

Kada nameravamo da upotrebimo vaše podatke o ličnosti za novu svrhu, prosledićemo vam informacije o toj svrsi i sve druge važne informacije, pre nego upotrebimo vaše podatke o ličnosti za tu novu svrhu.

Promena vaših podataka o ličnosti

Molimo vas, da nas obavestite o bilo kakvim promenama vaših podataka o ličnosti, koje imamo o vama, da oni budu sve vreme tačni i ažurni.

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti

Društvo je u skladu sa Uredbom GDPR za potrebe obezbeđivanja odgovarajuće zaštite podataka o ličnosti po toj politici imenovalo Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti. U slučaju bilo kakvih pitanja odn. zahteva u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, možete ga kontaktirati na elektronsku adresu gdpr@hrastnik1860.com ili poštom na adresu Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, uz pripis Za ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti. Sva komunikacija će biti tretirana strogo poverljivo

Važenje politike zaštite podataka o ličnosti

Ova politika je objavljena dana 24.8.2023 i stupa na snagu 24. 08. 2023.