Obaveštenje Ministarstva zaštite životne sredine

Republika Srbija

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Beograd

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) daje sledeće

OBAVEŠTENJE

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija objekta peći P1 sa aneksom, izgradnja mostovskih i ramovskih konstrukcija i ukopanih rezervoara hidrantske vode na k.p. br. 152, 163 i 164, K.O. Paraćin-grad, na teritoriji opštine Paraćin, zaveden pod brojem 001369782 2024 od 12.04.2024. godine.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 424, kao i na službenom sajtu ministarstva http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaia-na-zivotnu-sredinu/, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi Srbije na Rešenje određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Obaveštenje >>