Obaveštenje Ministarstva zaštite životne sredine

Republika Srbija

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Beograd

 

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo vas da je nosilac projekta Srpska fabrika stakla doo Paraćin, 13. oktobra 1-3, 35250 Paraćin, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija objekta peći P1 sa aneksom i izgradnja mostovskih i ramovskih konstrukcija, bazena za vodu kracera i ukopanih rezervoara hidrantske vode na k.p. br. 152, 163 i 164, K.O. Paraćin-grad, na teritoriji opštine Paraćin, zaveden pod brojem 001997407 2024.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 424 i u prostorijama Opštinske uprave Paraćin, Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin,  svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva, https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-davanje-saglasnosti-na-studije-o-proceni-uticaja

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 22.07.2024. godine godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Opštinske uprave Paraćin, Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

 

Obaveštenje >>